846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Оголошення селища

Положення «Щодо забезпечення мешканців смт Сергіївка земельними ділянками для індивідуального гаражного будівництва"

                                      1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про порядок надання у власність громадян земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів із земель комунальної власності смт  Сергіївка  (далі за текстом – Положення) розроблене з метою запобігання зловживань на місцевому ринку земель, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями селища, задоволення потреб територіальної громади селища та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів.


           1.2 Положення регулює порядок надання у власність громадян земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів із земель комунальної власності смт Сергіївка по вулиці Будівельній з дотриманням принципів законності, ефективності користування та розпорядження земельними ділянками, врахування громадських та приватних інтересів, забезпечення цільового використання земельних ділянок, прозорості процедур безоплатного надання земельних ділянок у власність

         1.3Положення  розроблене відповідно до вимог чинного законодавства :

Конституції України,  Земельного кодексу України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про  регулювання містобудівної діяльності»  і регулює порядок виділення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів.

        1.4 Земельні ділянки для індивідуального гаражного будівництва визначаються Генеральним планом розвитку смт Сергіївка,  відповідно до детального плану забудови території смт Сергіївка та виділяються в першу чергу власникам металевих конструкцій (гаражів), розташованих за адресою: смт Сергіївка, вулиця Будівельна, згідно рішення  Сергіївської селищної ради у відповідності до цього Положення.

        1.5.   Порядок надання земельних ділянок стосується виключно вільних земельних ділянок та громадян,  які не використали право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу.

       1.6   Розміри земельних ділянок, що виділяються для будівництва індивідуальних гаражів, встановлюються Сергіївською селищною радою у відповідності до Генерального плану смт Сергіївка, але не більше 0.0024 га.

       1.7   Вільна земельна ділянка, передбачена Генеральним планом під індивідуальне гаражне   будівництво  за  заявами   громадян, що мають потребу в земельній ділянці для будівництва  індивідуального   гаражу та на підставі  рішення Сергіївської селищної ради  надаються у власність відповідно   списку обліку громадян на одержання земельної ділянки.

                    2.Облік громадян, які бажають одержати земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів та надання громадянам земельних ділянок.

             2.1 Для взяття на облік на одержання земельної ділянки громадяни подають до Сергіївської селищної ради відповідну заяву на імя селищного голови.

До заяви додаються:

-   ксерокопія паспорта (з  сторінкою  з відміткою про реєстрацію, місцем проживання);

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного  номеру;
-   копія правовстановлюючого документу на гараж або фото існуючої металевої конструкції (гаражу)

2.2 Зареєстровані заяви з доданими документами передаються на розгляд комісії по розгляду заяв громадян, що мають потребу в земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів для прийняття рішення про включення  до списку обліку  громадян  на  одержання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  або про відмову.

          2.3.  Заяви  про  одержання у власність земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів  повинні бути обов’язково  зареєстровані  в книзі реєстрації заяв. Книга реєстрації заяв має бути пронумерована, прошита та скріплена гербовою печаткою  і повинна зберігатися як документ суворої звітності.

         2.4. Черговість реєстрації визначається за днем подання громадянином відповідної заяви та документів. Заяви, що надійшли протягом одного дня реєструються по черговості надходження.

       2.5. Право на першочергове одержання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів мають громадяни, у яких є правовстановлюючі документи на гараж або які підтвердили належність їм металевої конструкції (гаражу), розташованих за адресою: смт Сергіївка, вулиця Будівельна.

 
                3.   ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

3.1. Земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  надаються заявникові один раз (згідно ст.116 Земельного кодексу України).                                                                                                                 3.2   За наявності вільних земельних ділянок, які згідно генерального плану забудови міста можуть бути передані громадянам у порядку безоплатної приватизації для індивідуального гаражного будівництва, звернення громадян про передачу у власність земельної ділянки, які в установленому цим Положенням порядку були зареєстровані та включені до списку обліку громадян для одержання у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, розглядаються  комісією  (далі - Комісія).

3. 2. Засідання Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів.

3.3   Склад комісії  затверджується  рішенням Сергіївської селищної ради.

3.4. Комісія на своєму засіданні перевіряє наявність підстав  та черговість на отримання земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації. За результатами розгляду заяв та доданих документів Комісія приймає рішення шляхом голосування.

3.5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу.


3.6. У випадку, якщо у списку на отримання земельної ділянки перебувають кілька членів сім’ї, земельна ділянка надається одному із заявників.

3.7 Зібрані матеріали( зареєстровані заяви з доданими документами , витяг з протоколу комісії ) направляються до   юридичного відділу для підготовки в установленому порядку відповідного проекту рішення Сергіївської селищної ради щодо надання дозволу на розробку землевпорядної документації на дану земельну ділянку.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

4.1.Приступати до використання земельної ділянки, наданої для будівництва індивідуального гаражу громадянин має право після встановлення меж земельної ділянки на місцевості та реєстрації речового права на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ Сергіївської селищної  ради

 

про затвердження Положення «Щодо забезпечення мешканців смт Сергіївка земельними ділянками для індивідуального гаражного будівництва»

 

        Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської селищної ради, підготовлений у відповідності з вимогами Закону України  “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта”,  затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від  11.03.2004 р., №308.

У процесі підготовки  аналізу регуляторного впливу (далі АРВ) було здійснено наступне:

 

1. Визначена проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, яка полягає у наступному:

З метою впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин стосовно вирішення питань надання громадянам смт Сергіївка  земельних ділянок для індивідуального гаражного будівництва, рішенням Сергіївської селищної  ради про затвердження Положення  «Щодо забезпечення мешканців смт Сергіївка земельними ділянками для індивідуального гаражного будівництва», визначено та встановлено механізм  надання земельних ділянок громадянам смт Сергіївка  для будівництва індивідуальних гаражів.

 

2. Визначена мета державного регулювання, якою є забезпечення регулювання земельних відносин, визначення порядку та встановлення механізму надання земельних ділянок  для індивідуального гаражного будівництва на прозорих засадах, розвиток, насамперед, індивідуального гаражного будівництва по вулиці Будівельній у смт Сергіївка.

 

3.   Визначені та оцінені всі альтернативні способи досягнення вищезазначеної мети.

Альтернативи вирішення проблеми:

1.      Альтернативою є відмова від регулювання;

2.      Урегульованість  зазначеного питання на державному рівні

3.      Прийняття селищною радою нормативно-правового акту (далі НПА) – «Про затвердження Положення «Щодо забезпечення мешканців смт Сергіївка земельними ділянками для індивідуального гаражного будівництва».

Даємо належну оцінку вищенаведеним альтернативам:

Перша альтернатива є не прийнятна, оскільки веде до порушення норм діючого законодавства.

Друга альтернатива, також  не є прийнятною, оскільки питання не врегульовано на державному рівні.

Третя альтернатива чи не єдиний інструмент, який приводить в дію законні підстави, з чітко визначеними критеріями впровадження прозорих механізмів у сфері регулювання земельних відносин щодо надання земельних ділянок громадянам для будівництва індивідуальних гаражів.

 

4.  Визначено механізм, який пропонується застосувати для розв’язання  проблеми, та відповідні заходи:

 Зазначеним Положенням регламентовано:

-    надання громадянам земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Будівельній у смт Сергіївка здійснювати на умовах визначених селищною  радою та у відповідності до чинного законодавства.

-    особи, які зацікавлені у отриманні земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Будівельній у смт Сергіївка,  звертаються із відповідною заявою  до Сергіївської селищної  ради.

-    проектом  НПА визначається перелік документів, які додаються до заяви.

 

 

5.  Визначені очікувані результати прийняття нормативно-правового акту, головним з яких є правове регулювання земельних відносин щодо надання земельних ділянок для індивідуального гаражного будівництва по вулиці Будівельній у  cмт Сергіївка.

 

Очікувані вигоди та витрати внаслідок дії НПА

 

Критерії оцінки

 

НАСЕЛЕННЯ

Влада

Вигоди

Прозорість механізму

надання земельних ділянок  громадянам смт Сергіївка  для будівництва індивідуальних гаражів

 

Чіткість вимог щодо надання документів, визначеність термінів.

Розвиток індивідуальногогаражного будівництва.

 

 

 

 

 

 

Витрати

Підготовка та отримання технічної документації

 

 

 

 

 

7.  Термін дії НПА – необмежений, внесення змін та доповнень проводиться при зміні чинного законодавства.

 

8.  Визначені показники результативності НПА, якими протягом  різних періодів після набрання чинності  зазначеного НПА є:

-          кількість громадян, що отримали земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів;

 

9. Визначені заходи, за допомогою яких  буде здійснюватися відстеження результативності НПА,  а саме – аналіз статистичних даних та опитування населення.

 

10.  Визначені терміни відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття:

Строки відстеження -  через рік після набрання чинності регуляторного акту.

 

Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до Сергіївської селищної ради протягом місяця з дня опублікування даного проекту за адресою: смт Сергіївка, вул. Гагаріна, 3 тел. 47-513, 47-824 або на електронну адресу:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.