846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Регламент селищної ради

Регламент селищної ради

Додаток до рішення

Сергіївської селищної ради

від «_09_» _грудня_ 2015 р.

№_08_

 

РОЗДІЛ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Сергіївська селищна рада - представницький орган місцевого самоврядування

1. Сергіївська селищна рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду селища Сергіївка і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України і законами України.

2. Загальний склад ради становить 22 депутати.

 

Стаття 2. Правова основа і принципи діяльності ради

1. Сергіївська селищна рада діє на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеві вибори", "Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", даного Регламенту, Положення про постійні комісії Сергіївської селищної ради, інших нормативно-правових актів України і ради.

2. Діяльність ради здійснюється на принципах верховенства права і законності, гласності, колегіальності, підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою селища Сергіївка.

3. Строк повноважень селищної ради VII скликання визначається чинним законодавством.

4. Регламент селищної ради – це затверджений рішенням ради документ нормативно-правового характеру, що встановлює порядок підготовки, скликання, проведення пленарних засідань селищної ради та вирішення інших процедурних питань діяльності селищної ради, її органів, депутатів, посадових осіб.

Регламент селищної ради набирає чинності з моменту прийняття рішення селищної ради про його затвердження.

 

Стаття 3. Використання державної і місцевої символіки в діяльності ради. Мова роботи, діловодства і документації ради

1. Використання селищної символіки (герба і прапору) в роботі ради визначається Положенням про селищну символіку, яке затверджується селищною радою.

2. У сесійному залі ради встановлюються атрибути державної символіки України і селища Сергіївка.

3. Сесія селищної ради відкривається і закривається Гімном України.

4. Мовою роботи ради є українська і російська, мовою діловодства і документації є державна мова - українська.

 

РОЗДІЛ II.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ РАДИ

 

Стаття 4. Права депутатів ради

1. Депутат ради є повноважним і повноправним членом ради, представником інтересів територіальної громади селища Сергіївка.

2. Депутат ради наділений усією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності ради і її органів.

3. Депутат селищної ради має право:

- обирати і бути обраним в органи ради;

- офіційно представляти інтереси виборців в раді і її органах, в місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, організаціях і установах незалежно від форми власності з питань, які відносяться до ведення ради;

- вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях ради і її органів, до складу яких він входить;

- пропонувати питання для розгляду їх радою і її органами;

- на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське питання;

- вимагати в порядку, передбаченому законом, усунення порушень законності і встановленого правового порядку;

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради і її органів, порядку розгляду обговорюваних питань;

- вносити на розгляд ради і її органів проекти рішень з питань, що відносяться до їх ведення, поправки в них;

- вносити на розгляд ради і її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

- брати участь в дебатах, звертатися із запитами, ставити питання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту або інформації будь-якого органу або посадовця, підзвітних або підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до компетенції ради, інших органів і посадовців, що діють на її території;

- ініціювати в раді і її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на засіданнях ради і її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають громадське значення;

- об'єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради;

- брати участь в роботі органів ради, до складу яких він не входить, з правом дорадчого голосу;

- брати участь з правом дорадчого голосу на загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, які проводяться в межах території його виборчого округу;

- інші права, передбачені законом і Регламентом.

4. Порядок реалізації депутатом ради своїх прав визначається законами України, які регулюють діяльність рад і їх органів, а також Регламентом ради.

5. Депутат ради може направляти отримані ним пропозиції, заяви і скарги у відповідні органи, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, об'єднання громадян, якщо вирішення питань відноситься до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх згідно із законом і про результати повідомити заявника, а також депутата ради.

6. Депутат в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, органами об'єднань громадян відправлених ним пропозицій, заяв, скарг виборців.

7. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні ради в письмовій або усній формі.

Депутатський запит - ця підтримана радою вимога депутата до посадовців ради і її органів, селищному голові, керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території селища Сергіївка, а також до Білгород-Дністровського міського голови, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, віднесених до відання ради.

За результатами розгляду депутатського запиту на сесії приймається рішення. Рішення про підтримку радою вимоги депутата вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу ради.

Рада має право зобов'язати відповідний орган подати у встановлений радою термін звіт про виконання рішення по депутатському запиту.

8. Загальний відділ ради забезпечує відправку на розгляд депутатського запиту тому суб'єктові, якому він адресований, а також здійснює контроль за виконанням прийнятого по ньому рішення ради. Депутат, що подав депутатський запит, має право проінформувати раду на пленарному засіданні про результати розгляду його депутатського запиту.

9. Способом отримання депутатом інформації або роз'яснення з тієї або іншої проблеми є депутатське питання. Відповідь на питання може бути оголошена на сесії ради або дана депутатові в індивідуальному порядку. Питання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

10. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані у письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради або спрямовуються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам і посадовцям місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження в терміни, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозицію або висловили зауваження, а також селищну раду.

11. Інформація про участь депутатів в роботі ради і її органів за рішенням ради доводиться до відома територіальної громади через засоби масової інформації.

 

Стаття 5. Обов'язки депутатів ради

1. Депутат ради є відповідальним перед виборцями і підзвітним їм.

2. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. Депутат ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрали, бере безпосередню участь в підготовці питань для розгляду на сесіях ради і засіданнях постійної комісії.

4. Депутат зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії і інших органів ради, до складу яких він входить, виконувати рішення і доручення ради і її органів.

У разі пропуску депутатом впродовж року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання їм без поважних причин рішень і доручень ради і її органів, селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відгук такого депутата у встановленому законом порядку.

5. Депутат ради зобов'язаний:

- вивчати громадську думку, потреби територіальної громади селища Сергіївка, інформувати про них раду і її органи, брати безпосередню участь в їх вирішенні;

- вести регулярний, не рідше одного разу в місяць, прийом виборців; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади селища Сергіївка, вживати заходи по забезпеченню їх оперативного вирішення;

- брати особисту участь в організації виконання доручень виборців;

- не рідше одного разу в півроку інформувати виборців про роботу ради і її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

- періодично, але не рідше одного разу в рік, звітувати про свою роботу перед виборцями;

- дотримуватися правил депутатської етики, передбачених законом;

- щорічно до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою законом, за місцем роботи (служби), окрім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають вказану декларацію в апарат ради або його виконавчому комітету.

- виконувати інші обов'язки, передбачені законом і Регламентом.

6. У разі порушення депутатом ради встановлених законом правил депутатської етики на засіданні постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності та етики розглядається питання про застосування заходів відносно такого депутата.

Можуть бути застосовані наступні заходи:

- усне зауваження на засіданні ради або її органу;

- оголошення через засоби масової інформації за рішенням ради інформації про допущені депутатом порушення правил депутатської етики;

- вимога за рішенням ради публічного вибачення депутата на засіданні ради або її органу за допущене порушення правил депутатської етики.

7. У разі виникнення у депутата реального або потенційного конфлікту інтересів, він не має права брати участь в ухваленні рішення радою або її органом, до складу якого входить депутат.

Депутат може брати участь в розгляді, підготовці і ухваленні відповідного рішення радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якій розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вказаних вимог, надання депутатам консультацій і роз'яснень з питань відвернення і врегулювання конфлікту інтересів покладається на постійну комісію ради з питань з питань законності, депутатської діяльності та етики.

Депутат, у разі наявності у нього конфлікту інтересів, до засідання ради або органу ради, на якій планується розгляд відповідного питання, повідомляє про це у письмовій формі постійну комісію радого з питань з питань законності, депутатської діяльності та етики

8. Депутат надає в апарат селищної ради інформацію з приводу адреси і графіку проведення особистого прийому виборців для розміщення на сайті селищної ради.

Крім того, депутат подає в апарат ради інформацію про себе шляхом заповнення відповідної анкети.

На офіційному сайті селищної ради розміщуються наступні відомості про депутата:

- фото депутата;

- ПІБ на українській і російській мовах;

- автобіографія депутата;

- місцева організація політичної партії, від якої депутат обраний в селищну раду;

- адреса приймальні депутата (в разі наявності), контактні дані приймальні, графік прийому;

- про входження до складу постійної комісії селищної ради;

- про входження до фракції або групи селищної ради;

- звіти про депутатську діяльність.

9. Депутат ради, який не виправдав довіри виборців, може бути відкликаний ними у встановленому законом порядку.

 

РОЗДІЛ III. ФОРМУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ І

ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП В РАДІ

 

Стаття 6. Депутатські фракції

1. Депутатська фракція - об'єднання депутатів по партійній приналежності і/або єдності політичних поглядів, утворюване депутатами, що представляють політичні партії.

Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені ради.

Депутатські фракції несуть відповідальність за участь своїх членів в роботі пленарного засідання, постійних комісій і інших органів ради.

 

Стаття 7. Принципи формування депутатських фракцій

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Сергіївської селищної ради.

2. Депутати, обрані від однієї місцевої організації партії, мають право сформувати в Сергіївській селищній раді лише одну депутатську фракцію.

3. При формуванні депутатських фракцій враховуються принципи добровільності і демократичності. Депутат самостійно приймає рішення про входження в ту або іншу депутатську фракцію.

4. Секретар селищної ради не входить до складу жодної депутатської фракції.

 

Стаття 8. Умови формування депутатських фракцій

1. Мінімальна кількість депутатів для формування депутатської фракції складає п'ять осіб.

2. Депутат ради може входити лише в одну, сформовану в раді, депутатську фракцію.

3. У разі, якщо депутати ради, обрані від місцевої організації партії, не сформують депутатську фракцію, вони мають право залишитися поза депутатськими фракціями або увійти до складу будь-якої з сформованих в раді депутатських фракцій як самостійно, так і групою, за умови згоди відповідної депутатської фракції на їх прийом у фракцію.

 

Стаття 9. Порядок реєстрації і припинення діяльності депутатських фракцій

1. Депутатські фракції реєструються шляхом подання заяви до загального відділу ради. Умовою реєстрації депутатської фракції є подання на ім'я селищного голови письмового повідомлення депутатської фракції про її створення і особистих заяв депутатів, які увійшли до складу депутатської фракції.

У письмовому повідомленні, яке подається на ім'я селищного голови, вказується назва депутатської фракції, її персональний склад, партійна приналежність кожного депутата, а також прізвища, імена і по батькові голови фракції, його заступників і секретаря.

Назва депутатської фракції визначається самою фракцією.

2. Після відповідного оформлення матеріалів по створенню депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний і персональний склад, а також керівника.

У такому ж порядку депутати повідомляються про зміни у складі депутатської фракції, її назві, зміни керівного складу і про припинення її діяльності.

3. Якщо кількісний склад депутатів, що входять у фракцію, стає менше чисельності, передбаченої в пункті 1 статті 8 Регламенту, фракції надається час до чергового пленарного засідання сесії для прийняття до її складу депутатів. У разі, якщо до пленарного засідання сесії фракція не набере мінімальний склад депутатів, вона вважається такою, що припинила свою діяльність, про що головуючий оголошує на пленарному засіданні.

 

Стаття 10. Права депутатських фракцій

1. Депутатські фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;

- заздалегідь обговорювати кандидатури посадовців, яких обирає, призначає або затверджує рада;

- вносити селищному голові пропозиції по включенню до складу виконавчого комітету осіб, що не входять в нього за посадою;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії;

- вносити на розгляд ради проекти рішень ради від імені депутатів-членів фракцій;

- на представництво в погоджувальній раді селищної ради;

- оголошувати на пленарному засіданні ради заяви і звернення до депутатів і виборців в порядку, передбаченому Регламентом;

- здійснювати інші права, передбачені законами України і Регламентом.

2. У разі виключення депутата із складу фракції або самостійного виходу з фракції квота на представництво членів фракції ради у складі постійних і тимчасових комісій зберігається за цією фракцією. Включення члена фракції до складу постійних і тимчасових комісій проводиться згідно з рішенням фракції і затверджується радою.

 

Стаття 11. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, за єдністю територій або іншими ознаками.

Депутатську групу очолює її голова, який обирається на зборах депутатів, що виявили бажання увійти до складу цієї депутатської групи.

2. Повноваження депутатських груп відповідають повноваженням депутата, передбаченим Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

3. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

4. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень селищної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

За результатами проведення відповідних зборів складається письмове повідомлення про сформування депутатської групи, в якому зазначається повна та, за наявності, скорочена назва депутатської групи, мета її створення та/або ознаки, за якими депутати об’єднались у групу, строк, на який утворена відповідна депутатська група, персональний склад та партійна

належність членів групи, а також прізвища, ім’я та по батькові голови та заступника голови депутатської групи. Назва депутатської групи не повинна співпадати з назвами вже зареєстрованих депутатських груп.

Повідомлення про сформування депутатської групи підписується особисто всіма депутатами, які виявили бажання увійти до її складу.

Кількість депутатів в групі не може бути меншою 3 осіб.

Депутатська група не може утворюватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

5. Секретар ради не входить до складу жодної депутатської групи.

6. Депутатська група розпочинає свою діяльність після її реєстрації селищною радою.

З цією метою голова депутатської групи подає голові селищної ради складене на зборах депутатів письмове повідомлення про сформування депутатської групи.

На підставі отриманого письмового повідомлення голова селищної ради на черговому пленарному засіданні селищної ради інформує депутатів селищної ради про реєстрацію такої депутатської групи та її персональний склад, що фіксується у протоколі пленарного засідання селищної ради.

У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської групи. З метою вступу або добровільного виходу зі складу вже зареєстрованої депутатської групи депутат селищної ради надає відповідну заяву голові депутатської групи, який подає голові селищної ради письмове повідомлення про зміни у складі групи.

У разі якщо кількісний склад депутатської групи стає меншим ніж 3 депутати та до голови селищної ради не надійшло письмового повідомлення про вступ до групи іншого депутата, така депутатська група вважається розпущеною, про що головою селищної ради повідомляється на черговому пленарному засіданні.

У разі прийняття депутатською групою рішення про її розпуск, повідомлення про відповідне рішення надається голові селищної ради, який на черговому пленарному засіданні селищної ради інформує про нього депутатів. З цього моменту діяльність депутатської групи вважається припиненою.

Припинення діяльності депутатської групи у випадку закінчення строку, на який депутати селищної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень селищної ради здійснюється автоматично з моменту настання зазначених подій.

 

 

РОЗДІЛ IV.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА.

ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ

 

Стаття 12. Селищний голова

1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Селищний голова представляє територіальну громаду селища Сергіївка, раду і її виконавчий комітет в стосунках з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також в міжнародних відносинах згідно із законодавством, організовує в межах, визначених законом, роботу ради і її виконавчого комітету, здійснює керівництво апаратом ради і її виконавчого комітету, скликає сесії ради, головує на пленарних засіданнях ради, підписує рішення ради, забезпечує їх виконання і здійснює інші повноваження в порядку і в межах, встановлених законом.

 

Стаття 13. Секретар ради

1. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на термін повноважень ради за пропозицією селищного голови шляхом таємного голосування. Пропозиція відносно кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менше чим половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

3) впродовж тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантної посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менше чим половиною депутатів від загального складу відповідної ради, наступну кандидатуру на посаду секретаря ради вносить селищний голова.

2. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

3. Повноваження секретаря ради визначені законом.

 

Стаття 14. Постійні комісії ради

1. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються радою. Порядок організації і діяльності постійних комісій визначаються чинним законодавством України, Регламентом і Положенням про постійні комісії Сергіївської селищної ради, які затверджуються радою не пізніше ніж на другій сесії ради.

2. Представництво депутатів в постійних комісіях встановлюється на пропорційній основі по партійній (фракційній) приналежності. Представництво в постійних комісіях депутатів, що не увійшли до складу депутатських фракцій, визначається рішенням селищної ради.

3. Депутат подає заяву про входження до складу постійної комісії на підставі рішення фракції, а позафракційний депутат - на підставі особистої заяви, які подаються секретареві ради. У разі відсутності рішення фракції, в яку входить депутат, секретар ради не приймає заяву від депутата і інформує про це голову фракції.

4. Організація роботи постійної комісії ради покладається на її голову. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше чим половина від загального складу комісії.

5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою, а у разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

 

Стаття 15. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів для здійснення контролю по конкретно визначеним радою питанням, що відносяться до повноважень місцевого самоврядування.

2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву і завдання, персональний склад і голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третині депутатів від загального складу ради.

3. Тимчасова контрольна комісія надає на розгляд ради письмовий звіт і пропозиції.

4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються за рішенням ради, а також у разі припинення повноважень ради.

 

Стаття 16. Засоби масової інформації ради

1. Рада своїм рішенням має право заснувати засоби масової інформації.

2. Рада своїм рішенням призначає на посаді за поданням селищного голови керівників заснованих ним засобів масової інформації. Рада розглядає питання про звільнення з посади керівників заснованих ним засобів масової інформації за пропозицією селищного голови або 1/3 від загального складу депутатів селищної ради.

3. Керівники засобів масової інформації ради несуть відповідальність за виконання вимог, що пред'являються радою до відповідного засобу масової інформації, і щорічно звітують перед радою на пленарних засіданнях.

4. Дорадчим органом управління діяльністю засобу масової інформації ради є редакційна колегія. До складу редакційної колегії за рішенням ради входять депутати, що не є співробітниками іншого засобу масової інформації ради.

5. Відповідальність за повноту і своєчасність надання в друкарський орган матеріалів про роботу ради і її органів покладається на секретаря ради.

6. Друкарський орган селищної ради веде постійну рубрику, присвячену питанням депутатської діяльності. У ній публікуються звіти депутатів перед виборцями, виступи з питань депутатської діяльності в межах квоти в одну газетну сторінку на кожного депутата за календарний рік.

7. Друкарський орган селищної ради зобов'язаний не пізніше 7 робочих днів з моменту вступу в редакцію опублікувати:

7.1. підтримані сесією депутатські запити, якщо цього вимагає депутат;

7.2. повідомлення про проведення зустрічей з виборцями, якщо цього вимагає депутат;

7.3. висновки і рекомендації постійних, тимчасових контрольних комісій ради - за поданням секретаря ради;

7.4. рішення пленарних засідань ради - за поданням секретаря ради;

7.5. колективні заяви і звернення, підписані не менше чим 7 депутатами селищної ради, на вимогу усіх депутатів, що підписалися;

7.6. рішення виконавчого комітету - на вимогу виконавчого комітету;

7.7. розпорядження, звернення, звіти перед виборцями селищного голови - на його вимогу;

7.8. рішення селищної (територіальної) виборчої комісії - на вимогу голови комісії або його заступника;

7.9. повідомлення про скликання сесії селищної ради;

У випадках, передбачених, пунктами 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, публікація може бути визначена як негайна.

8. У разі, якщо в матеріалах, наданих для публікації вищезгаданими суб'єктами, міститься комерційна реклама, заклики до порушення прав громадян, насильницьких дій і тому подібне, редакція має право, за узгодженням з депутатами, що входять до складу редколегії, відмовити в публікації або зажадати коригування тексту публікації у тому випадку, якщо це можливо без істотного спотворення його сенсу.

9. У разі, якщо рада не заснувала власний засіб масової інформації, то вона визначає друкований засіб масової інформації, через який оприлюднює регуляторні акти або повідомлення (з коротким змістом) про їх прийняття селищною радою.

 

Стаття 17. Офіційний сайт селищної ради

1. Офіційний сайт Сергіївської селищної ради (українська і російська версії) створюється з метою якнайповнішого і оперативного інформування територіальної громади селища, а також усіх інших осіб про діяльність селищної ради і її виконавчих органів.

2. Координацію роботи по забезпеченню функціонування, розвитку і інформаційного наповнення офіційного сайту здійснює загальний відділ селищної ради.

 

Стаття 18. Виконавчий комітет ради

1. Виконавчим органом ради є виконавчий комітет, який створюється радою на термін її повноважень.

Після закінчення повноважень ради та селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді.

2. Чисельність і персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією селищного голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, окрім секретаря ради.

3. Очолює виконавчий комітет ради селищний голова.

4. Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання.

На засідання виконавчого комітету запрошуються голови постійних комісій ради, керівники фракцій, яким не пізніше, ніж за три робочі дні до чергового засідання, надаються усі матеріали, що розсилаються членам виконавчого комітету ради.

5. Депутати можуть брати участь в роботі виконавчого комітету з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 19. Виконавчі органи ради

1. Рада в межах затверджених нею структури і чисельності може створювати відділи, інші виконавчі органи.

2. Відділи, інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані її виконавчому комітету і селищному голові.

3. Положення про відділи, інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

4. Керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду селищним головою в порядку, передбаченому законом.

5. Керівники виконавчих органів ради зобов'язані особисто бути присутніми на засіданнях постійних і тимчасових контрольних комісій ради у разі їх запрошення головою відповідної комісії. Направлення на засідання комісії інших посадовців від виконавчих органів ради допускається тільки за узгодженням з головою постійної комісії.

Стаття 20. Апарат ради

1. Організаційне, інформаційне і технічне забезпечення діяльності ради, селищного голови, секретаря ради, постійних і тимчасових комісій ради і депутатів здійснюється апаратом ради – загальним відділом селищної ради.

2. Керівництво апаратом ради здійснює селищний голова.

3. Чисельність і витрати на утримання апарату ради затверджуються радою за поданням селищного голови.

4. Загальний відділ надає депутатам не пізніше чим за 5 днів до початку роботи першої сесії новообраної ради наступні матеріали:

- Регламент селищної ради попереднього скликання;

- Положення про постійні комісії селищної ради попереднього скликання;

- Перелік постійних комісій ради попереднього скликання.

5. Загальний відділ має офіційну адресу електронної пошти, про яку повідомляє депутатів.

 

Стаття 21. Погоджувальна рада

1. Погоджувальна рада проводиться для попереднього розгляду, обговорення питань, що вносяться на розгляд селищної ради, і інших соціально значимих для територіальної громади селища питань.

2. Головуючим на погоджувальній раді є селищний голова.

3. Погоджувальна рада проводиться за участю секретаря ради, голів постійних комісій ради, керівників депутатських фракцій і груп.

4. Засідання погоджувальної ради проводиться за ініціативою селищного голови або не менше чим 1/3 депутатів від загального складу ради.

5. Погоджувальна рада проводиться не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення пленарного засідання ради, за винятком випадку, коли згідно із законом рішення про скликання сесії може бути опубліковане не пізніше ніж за день до сесії.

Не пізніше ніж за день до проведення пленарного засідання ради, повторно проводиться погоджувальна рада для розгляду додатково внесених змін, поправок, зауважень.

У разі, коли відповідно до закону рішення про скликання сесії публікується не пізніше ніж за день до сесії, погоджувальна рада проводиться не пізніше ніж за день, що передує дню проведення пленарного засідання ради.

6. Забезпечення діяльності погоджувальної ради покладається на секретаря ради.

7. Рішення погоджувальної ради носять рекомендаційний характер.

 

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Стаття 22. Планування роботи ради

1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого радою.

2. Річний план відображає зміст діяльності ради і її органів впродовж року, визначає основні питання порядку денного сесій, містить заходи по підготовці і реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. Річний план роботи ради служить основою для поточного планування роботи постійних комісій, виконавчого комітету, інших органів ради, депутатів і складається на основі аналізу виконання попереднього плану.

3. Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом селищного голови з урахуванням пропозицій секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій, депутатських груп, окремих депутатів, виконавчого комітету, а також Білгород-Дністровської міської ради, обласної ради і обласної державної адміністрації в межах делегованих їм повноважень.

4. Проекти планів на майбутній рік розглядаються і приймаються не пізніше чим на останній сесії поточного року.

5. Контроль за виконанням планів роботи ради покладається на секретаря ради.

 

 

 

Стаття 23. Загальний порядок роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань і засідань постійних комісій.

2. Сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3. Пленарне засіданняради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а у випадках, визначених законом, не рідше чим один раз в місяць. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності.

4. Інформаційне повідомлення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і територіальної громади не пізніше чим за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше чим за день до сесії, з вказівкою часу і місця проведення сесії, а також питань, рекомендованих для розгляду на сесії ради.

Кожна сесія ради нумерується в порядку черговості.

5. Сесія проводиться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на ній, окрім випадків, передбачених законом.

Гласність роботи ради забезпечується, зокрема шляхом освітлення її в засобах масової інформації, а також на офіційному сайті ради.

6. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами, не повинні знаходитися на місцях розміщення депутатів, за винятком тих осіб, які супроводжують депутатів-інвалідів, технічних працівників, призначених секретарем ради. Не допускається присутність в сесійному залі особистої охорони селищного голови, депутатів і охорони запрошених осіб.

Забороняється знаходження в сесійному залі будь-яких видів зброї, за винятком штатного озброєння співробітників правоохоронних органів.

7. Постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, депутатські фракції, депутатські групи і депутати в строк не пізніше, ніж за три дні до початку роботи сесії, у письмовій формі подають секретареві ради пропозиції по складу осіб, яких вони вважають за доцільне запросити.

8. Головуючий на сесії або засіданні комісії повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні по офіційних запрошеннях.

9. Посадовці виконавчих органів ради, а також їх структурних підрозділів, запрошені на засідання ради, постійних комісій, зобов'язані персонально прибути на це засідання у встановлений радою, постійною комісією час. Вказані особи сповіщаються про дату, час і місце засідання не пізніше, ніж за три дні до його початку, а у виняткових випадках - не пізніше, ніж за день до засідання.

У разі систематичного порушення посадовцями вимог даного пункту Регламенту постійні комісії, депутатські фракції, депутати можуть ініціювати розгляд питання про звільнення таких посадовців місцевого самоврядування із займаної посади.

10. Запрошені особи, присутні на засіданнях ради і її органах, мають утримуватися від публічних проявів свого відношення до того, що відбувається на засіданні, окрім виступів в установленому порядку, не поширюють в залі матеріали і не порушують правила ведення засідання, передбачені даним Регламентом. Інакше, ці особи за розпорядженням головуючого на засіданні або за рішенням більшості присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

 

Стаття 24. Порядок оформлення проектів рішень і формування порядку денного сесії

1. Рада правомочна розглядати питання, віднесені Конституцією України і законами України до її ведення.

2. Пропозиції з питань на розгляд ради вносяться селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, а також загальними зборами громадян в порядку місцевої ініціативи, передбаченому Статутом селища.

3. Пропозиції з проектами рішень, оформлені відповідно до вимог Регламенту, мають бути подані не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати їх розгляду, за винятком випадків, передбачених законом і Регламентом.

4. Підготовка проекту рішення забезпечується безпосередньо суб'єктом його внесення в порядок денний сесії ради.

Проект рішення, який вноситься від імені виконавчого комітету, включається до порядку денного сесії за наявності рішення виконавчого комітету з цього питання.

5. У проекті рішення вказується назва, що коротко відображає його суть і зміст, а також інформація про суб'єкта внесення такого проекту.

Проект рішення повинен складатися з двох частин:

- мотивувальної, в якій містяться посилання на норми законодавства, що регулюють відносини, про які вказано у відповідному рішенні, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність ухвалення цього рішення;

- вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюється зміст рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання, особливості вступу в силу відповідного рішення, а також вказується посадовець або орган, на який покладається контроль за повним виконанням рішення.

6. Додатки, посилання на які містяться в тексті проекту рішення, є його невід'ємною частиною і обов'язково прикладаються до тексту проекту рішення.

До проекту рішення в обов'язковому порядку також додаються матеріали-підстави підготовки проекту рішення і пояснювальна записка, яка містить обґрунтування необхідності його прийняття, розгорнуту характеристику цілей і завдань запропонованого проекту рішення, очікувані соціально-економічні і інші результати його реалізації (концепція проекту рішення).

Якщо для виконання рішення потрібні фінансові витрати з місцевого бюджету, до проекту додається його фінансово-економічне обґрунтування.

До матеріалів проекту рішення ради, яким вносяться зміни в діюче рішення Сергіївської селищної ради, в обов'язковому порядку додається копія рішення, в яке вносяться відповідні зміни.

До проекту рішення, що вноситься постійною комісією, в обов'язковому порядку додаються висновки і рекомендації, прийняті на засіданні комісії з відповідного питання.

Проекти рішення з питань, які підлягають громадським слуханням, подаються разом з матеріалами таких громадських слухань.

При необхідності до проекту рішення додається також експертний висновок фахівців відповідного профілю. В якості експерта при проведенні експертизи проекту не може притягуватися особа, яка ініціювала розгляд проекту або брала участь в його підготовці. За наявності альтернативних проектів рішень експертиза по кожному з них повинна проводитися одними і тими ж експертами.

Експертні висновки фахівців з проекту рішення не є обов'язковими для ради, але повинні враховуватися радою і її органами при обговоренні, прийнятті або подальшій роботі над проектом.

7. Проекти рішень подаються суб'єктами їх внесення на реєстрацію до селищної ради в друкованому виді на бланку "Рішення Сергіївської селищної ради" (проект) і в електроном виді через офіційну електронну пошту або на електронному носії (на диску або іншому електронному носії). Відповідальність за відповідність інформації на друкованому і електронному носіях несе виконавець.

8. Проекти рішень, підготовленірозпорядниками публічної інформації, публікуються не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дня проведення пленарного засідання сесії селищної ради.

9. Проекти рішень підлягають обов'язковому візуванню.

На зворотній стороні бланка проект рішення візується в наступній послідовності:

- виконавцем з обов'язковою вказівкою дати візування, номера телефону, адреси електронної пошти;

- автором проекту рішення (у випадку якщо виконавець не є автором проекту рішення);

- юристом;

- керівником загального відділу;

- секретарем ради.

Якщо проект рішення ради припускає фінансові витрати з місцевого бюджету, то такий проект рішення також має бути завізований головним бухгалтером Сергіївської селищної ради.

10. Візування проекту рішення ради є обов'язковим. Якщо у особи, що візує проект рішення, є зауваження і пропозиції, вони викладаються письмово окремим документом, який є невід'ємним додатком до проекту рішення, про що вказується поряд з візою на проекті рішення, або вносяться власноручно безпосередньо в проект рішення.

11. Забезпечення візування, узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення ради, редагування його остаточного варіанту покладається на його виконавця.

Процедуру візування проектів рішень, внесених депутатами і постійними комісіями селищної ради, організовує загальний відділ селищної ради.

12. Юрист селищної ради проводить правову експертизу поданих проектів рішень впродовж 7 робочих днів з дня отримання проекту рішення ним безпосередньо.

За результатами проведеної експертизи юрист селищної ради:

- візує проект рішення без зауважень і передає його до загального відділу ради;

- у разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства візує проект із зауваженнями і передає його до загального відділу ради;

- у разі виявлення окремих невідповідностей проекту рішення вимогам чинного законодавства, проблемних і спірних питань, які можуть бути вирішені неоднозначно з причини, зокрема наявності правових колізій, візує проект рішення і передає його до загального відділу ради з відповідними пропозиціями.

13. Про надходження зауважень і пропозицій юриста ради до проекту рішення загальний відділ ради невідкладно повідомляє суб'єкта внесення проекту.

14. Зауваження і пропозиції юриста ради підлягають обов'язковому розгляду суб'єктом внесення такого проекту не пізніше дати проведення повторної погоджувальної ради перед сесією.

В результаті розгляду зауважень і пропозицій юриста ради суб'єкт внесення проекту рішення надає до загального відділу ради допрацьований варіант проекту рішення з урахуванням таких зауважень або у разі, якщо вказані зауваження не враховуються суб'єктом внесення проекту рішення, - відповідну пояснювальну записку (висновки і рекомендації постійної комісії).

15. Зміни, доповнення, уточнення вносяться у вигляді поправок до проекту рішення.

16. Проекти рішень, інші документи і матеріали, з питань, внесених в проект порядку денного сесії, доводяться до відома депутатів і постійних комісій не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання ради.

Проекти рішень розсилаються депутатам в електронному вигляді, за бажанням депутатів проекти рішень можуть надаватися на паперових носіях.

17. Селищний голова формує порядок денний сесії на підставі пропозицій, що поступили відповідно до даного Регламенту, і вносить його на затвердження ради. Проекти рішень, які не оформлені з дотриманням встановлених Регламентом вимог, до порядку денного сесії селищним головою не включаються.

Проекти рішень, внесені пізніше вказаного в пункті 16 Регламенту терміну розсилки, можуть бути розглянуті на пленарному засіданні сесії тільки після окремого голосування депутатів про включення їх до порядку денного засідання.

18. Депутатські запити обов'язково включаються до порядку денного сесії. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні безпосередньо тим депутатом, який його вносить.

19. Пропозиції щодо змін і доповнень до порядку денного сесії можуть вноситися суб'єктами, вказаними в пункті 2 цієї статті, до затвердження порядку денного сесії депутатами на пленарному засіданні і приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

20. Питання затвердженого порядку денного сесії можуть розглядатися за рішенням ради у будь-якій послідовності, відкладатися, змінюватися або виключатися з порядку денного. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з обґрунтуванням, а також повідомлення про виконану, згідно з Регламентом, підготовчу роботу і міру підготовленості питання для розгляду, про час роздачі відповідних документів депутатам; заслуховується думка голови відповідної профільної постійної комісії.

21. Пропозиції про включення до порядку денного сесії додаткового питання вносяться з письмовим проектом рішення, супровідною запискою і іншими документами, що обґрунтовують необхідність ухвалення відповідного рішення ради.

22. Рішення ради по затвердженню порядку денного сесії приймається більшістю голосів від загального складу ради.

 

Стаття 25. Порядок проведення сесії

1. Перед початком пленарного засідання депутат особисто реєструється за 20 хвилин до початку сесії шляхом проставляння власного підпису у відповідній відомості про реєстрацію депутатів.

Відомість про реєстрацію депутатів є невід'ємною частиною протоколу сесії.

2. У залі пленарного засідання перед початком сесії головуючим проводиться поіменний підрахунок присутніх відповідно до відомості про реєстрацію депутатів та оголошуються результати для визначення підстав правомочності проведення сесії відповідно до Закону та Регламенту.

3. У разі зменшення кількості присутніх під час проведення пленарного засідання сесії ради депутатів до кількості, яка позбавляє правомочності пленарне засідання, головуючим оголошується перерва не більш ніж на 15 хвилин. Якщо після перерви фактична чисельність депутатів на засіданні не досягне більше половини від загального складу депутатів ради, пленарне засідання закривається. У такому разі головуючий переносить проведення пленарного засідання на інший час і дату.

5. Робочими органами сесії є рахункова комісія сесії, яка обираються з числа депутатів спочатку кожної сесії.

Рахункова комісія обирається у кількості 3 депутатів відкритим голосуванням для проведення у випадках, встановлених законом, відкритого або таємного голосування і визначення його результатів. Рахункова комісія на пленарному засіданні сесії також може встановлювати кількість присутніх на засіданні депутатів.

Рахункова комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

6. Пленарне засідання відкриває і веде селищний голова, а у випадках, встановлених законом, - секретар ради або інший головуючий.

Головуючий на засіданні:

- відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерву пленарного засідання;

- вносить на обговорення питання порядку денного, оголошуючи назву проекту рішення і суб'єкта його внесення;

- організовує розгляд питань порядку денного, надає слово доповідачеві (співдоповідачеві), а також для виступів;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань порядку денного;

- після закінчення дебатів узагальнює і, при необхідності, коротко формулює пропозиції, що поступили з обговорюваного питання;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання усіма присутніми на засіданні вимог Регламенту;

- вживає заходи по підтримці порядку в залі пленарного засідання;

- підписує протокол сесії;

- здійснює інші повноваження, визначені Регламентом.

Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на питання, пояснень надається головуючому поза чергою.

7. Головуючий не має права коментувати або переривати промовців, за винятком випадків, коли промовець перевищив встановлений Регламентом час виступу або порушує дисципліну, або правила депутатської етики.

8. Тривалість роботи сесії визначається радою на поточному пленарному засіданні. Пленарне засідання ради, як правило, починається в 10.00, а закінчується після розгляду усіх питань порядку денного, з урахуванням перерви на 30 хвилин через кожні дві години, якщо інше рішення не прийняте радою.

Пропозиція про перерву в роботі пленарного засідання сесії може бути внесена селищним головою, секретарем ради, депутатом. Рішення про час відновлення роботи приймається одночасно з ухваленням рішення про перерву.

9. Після відкриття сесії на початку пленарного засідання затверджується порядок денний більшістю голосів від загального складу ради. Розгляд питань, не включених до порядку денного, не допускається.

10. Розгляд питання порядку денного на пленарному засіданні ради припускає:

- доповідь, питання до доповідача і відповіді на них;

- співдоповідь (у разі потреби), питання до співдоповідача і відповіді на них;

- виступи депутатів;

- внесення пропозицій і змін;

- дебати;

- завершальне слово доповідача (співдоповідача);

- оголошення головуючим про припинення обговорення;

- прийняття проекту рішення за основу;

- голосування по внесених пропозиціях і змінах;

- ухвалення рішення в цілому.

11. Час, який надається для доповіді, співдоповіді і завершального слова, складає: не більше 10 хвилин для доповіді, 5 хвилин для співдоповіді і 3 хвилини для завершального слова. Виступаючому надається до 5 хвилин, для внесення питань і пропозицій - до 3 хвилин. Виступаючому в дебатах надається час до 5 хвилин. У виняткових випадках головуючий з відома більшості присутніх депутатів може продовжити час для виступу і дебатів.

12. Питання до доповідача спрямовуються через секретаріат письмово або задаються в усній формі і відповіді на них даються в порядку надходження.

13. Депутати ради, інші особи, що беруть участь в роботі сесії, виступають на засіданні після надання їм слова головуючим.

14. Для виступу депутатові може надаватися трибуна. Мікрофони в залі можуть використовуватися для виступів по порядку денному, для питань, пропозицій і зауважень.

15. Депутат ради може виступати один раз з кожного питання.

16. У разі наявності конфлікту інтересів, селищний голова, секретар ради, депутат, які беруть участь в розгляді, підготовці і ухваленні відповідного рішення радою, самостійно публічно оголошують про це під час пленарного засідання ради, на якій розглядається таке питання.

17. При необхідності, під час пленарного засідання головуючий організовує консультації або погоджувальні наради за участю представників постійних комісій, депутатських фракцій і депутатських груп ради в цілях подолання розбіжностей і вирішення питань, що виникають в ході сесії.

18. Головуючий зобов'язаний поставити на голосування кожну пропозицію з обговорюваного питання порядку денного, порядку ведення пленарного засідання сесії, процедурних питань, якщо на цьому наполягає депутат.

19. Якщо депутат не мав можливості виступити, то по його бажанню текст виступу передається секретарю сесії і включається в протокол пленарного засідання.

20. На офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради в мережі Інтернет може бути забезпечена on-line трансляція пленарних засідань ради.

 

Стаття 26. Порядок проведення голосування

1. Для колегіального вирішення питань, прийняття актів, формування персонального складу виборних органів і обрання, призначення, затвердження посадовців ради і її органів застосовується відкрите, поіменне голосування, за винятком випадків, коли закон передбачає проведення таємного голосування.

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань селищної ради або у відведеному для таємного голосування місці.

Відкрите голосування здійснюється:

- кожним депутатом особисто за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата іншою особою. Такі результати голосування фіксуються поіменно;

- шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).

Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради не пізніше 10-ти денного терміну.

2. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Депутат особисто здійснює своє право на голосування. Депутат, відсутній під час голосування, не має права подати свій голос пізніше.

3. У разі, якщо зареєстрований на пленарному засіданні депутат покидає засідання, він не має права брати участь в голосуванні, передавати свій голос.

4. Відкрите голосування з процедурного питання може бути проведене без підрахунку голосів "проти" і "утримався", по явній більшості від присутніх депутатів, якщо від депутатів не поступило заперечень.

Рішення по порядку розгляду питань і з інших процедурних питань приймаються більшістю голосів від кількості присутніх депутатів.

5. Таємне голосування проводиться шляхом голосування бюлетенями.

Для проведення таємного голосування бюлетені виготовляються під контролем рахункової комісії за встановленою нею формою у кількості фактично присутніх і зареєстрованих депутатів на пленарному засіданні. Бюлетені для таємного голосування повинні містити усю необхідну для таємного голосування інформацію, бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром і змістом.

Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються на відповідному пленарному засіданні сесії за пропозицією рахункової комісії згідно з Регламентом.

6. Кожному депутатові видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються депутатам рахунковою комісією під розпис в спеціальній відомості, яка прикладається до протоколу засідання, відповідно до списку депутатів.

Бюлетені перед голосуванням підписуються головою рахункової комісії.

7. Заповнення бюлетенів робиться депутатами чорнильною або кульковою ручкою в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Ящик для голосування, опечатаний із скріпленням підписами усіх членів рахункової комісії, повинен знаходитися у полі зору рахункової комісії, інших депутатів.

11. Недійсними є бюлетені не встановленої форми, бюлетені, заповнені не чорнильною або кульковою ручкою, бюлетені, з яких неможливо визначити волевиявлення депутата, що проголосував.

Якщо бюлетенів в ящику для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано по реєстру отримання бюлетенів, усі бюлетені вважаються недійсними і проводиться повторне голосування.

12. У разі, якщо кандидатура члена рахункової комісії є обираною кандидатурою, він виключається із складу рахункової комісії шляхом заміни на іншого депутата.

13. У разі виявлення рахунковою комісією порушення порядку таємного голосування, рада за пропозицією рахункової комісії приймає процедурне рішення про проведення повторного голосування.

14. За результатами таємного голосування рахункова комісія складає протокол, який підписують усі члени рахункової комісії. Відмова члена комісії від підписання цього протоколу не тягне правових наслідків для дійсності протоколу. Рішення вважається прийнятим з моменту оголошення головою рахункової комісії на пленарному засіданні результатів голосування, встановлених протоколом.

 

Стаття 27. Особливості підготовки і проведення першої сесії ради новообраногоскликання

1. Перша сесія новообраної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією. На першій сесії новообраної ради заслуховується інформація голови територіальної виборчої комісії, який інформує про результати виборів депутатів, а також про результати виборів селищного голови у порядку, встановленому Законом.

 

РОЗДІЛ VI. АКТИ РАДИ

 

Стаття 28. Публікація актів ради

1. Селищна рада у рамках своїх повноважень приймає акти у формі рішень. Рішення приймаються на пленарному засіданні ради більшістю депутатів від загального складу ради.

2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення рада може:

- прийняти або не прийняти рішення;

- повернути його на доопрацювання;

- перенести його розгляд на наступне засідання ради.

3. Рішення ради набувають чинності з моменту їх прийняття радою, якщо в рішенні не встановлений інший термін введення його в дію.

4. Рішення ради нормативно-правового характеру набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо в рішенні не встановлений інший термін введення його в дію.

5. Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються і опубліковуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" і цим Регламентом.

6. Рішення селищної ради в п'ятиденний термін з моменту його прийняття може бути призупинене селищним головою його розпорядженням і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана в двотижневий термін повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набуває чинності.

7. Рішення селищної ради, прийняті у рамках її повноважень, обов'язкові для виконання на території селища Сергіївка.

8. Викладені в рішеннях селищної ради пропозиції і рекомендації на адресу розташованих у межах селища підприємств, установ і організацій усіх форм власності підлягають обов'язковому розгляду їх керівниками, а результати такого розгляду мають бути повідомлені селищній раді в зазначений в рішенні термін.

9. Рішення ради оформляються впродовж п'яти робочих днів з моменту їх прийняття і підписуються селищним головою, а додатки до рішень - секретарем ради.

Засновницькі документи і титульні листи до них, що є додатками до рішень ради і що підлягають державній реєстрації, підписуються секретарем селищної ради і завіряються гербовою печаткою Сергіївської селищної ради.

10. Рішення ради підлягають обов'язковому оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет (www.sergeevka.info) не пізніше чим за п'ять робочих днів з дня їх прийняття з зазначенням дати публікації документу і дати оновлення інформації. Вказане оприлюднення забезпечується загальним відділом ради.

11. У випадках, прямо передбачених законом або безпосередньо рішенням ради, відповідне рішення також підлягає публікації в друкованому засобі масової інформації. Для цього загальний відділ ради впродовж п'яти робочих днів з моменту ухвалення рішення направляє його текст в друкованому і електронному виді в газету, визначену селищною радою.

12. Не пізніше за десять календарних днів, а у разі терміновості вирішення питання - невідкладно після його підписання селищним головою, рішення ради також спрямовується загальним відділом ради постійним і контрольним комісіям ради, виконавчим органам ради (відділам), підприємствам, організаціям, установам, посадовцям, на яких поширюється це рішення.

 

Стаття 29. Контроль за виконанням рішень ради

1. Організація виконання рішень ради забезпечується органами і посадовцями, вказаними в цих рішеннях.

2. Контроль за виконанням рішень здійснюють селищний голова, секретар ради і постійні комісії ради.

3. Особи, відповідальні за виконання рішення ради, інформують особу, яка здійснює контроль за виконанням такого рішення, про хід його виконання у встановлені терміни:

- рішень про бюджет і фінанси - щокварталу не пізніше 15-го числа місяця, що йде за звітним періодом;

- рішень про цільові програми, концепції і містобудівні обґрунтування - щокварталу не пізніше 15-го числа місяця, що йде за звітним періодом;

- рішень про об'єкти комунальної власності - щокварталу не пізніше 15-го числа місяця, що йде за звітним періодом;

- рішень у сфері громадської безпеки - щомісячно не пізніше 7-го числа місяця, що йде за звітним періодом;

- рішень у сфері земельних правовідносин - щокварталу не пізніше 15-го числа місяця, що йде за звітним періодом;

- рішень про створення, ліквідацію, зміну найменування, реорганізацію, затвердження статутів комунальних підприємств, установ, організацій - впродовж місяця після ухвалення відповідного рішення;

- інших рішень - в міру необхідності, але не рідше чим раз в півріччя.

4. Після виконання рішення виконавець направляє доповідну записку з проханням зняти рішення з контролю на ім'я секретаря ради і на адресу постійної комісії ради, на яку відповідним рішенням покладалося здійснення контролю за його виконанням.

Якщо рішення виконувалося декількома виконавцями, то вказаний на зворотній стороні оригіналу рішення виконавець узагальнює інформацію і надає спільну для усіх виконавців доповідну записку про виконання рішення селищної ради.

До доповідної записки додаються копії матеріалів, що підтверджують виконання рішення.

5. Зняття з контролю рішень ради або окремих їх частин як виконаних здійснюється на пленарних засіданнях ради шляхом ухвалення відповідного рішення.

6. У разі, якщо контроль за виконанням рішення ради покладений на декілька суб'єктів, зняття з контролю здійснюється за погодженням усіх осіб, на яких покладений контроль за його виконанням.

7. Рішення про цільові програми знімаються з контролю після заслуховування на сесії підсумкового звіту про результати їх виконання, представленого виконавцем або профільним виконавчим органом ради.

8. Підсумковий звіт про результати виконання програми повинен включати дані про стан виконання визначених в програмі завдань і заходів, робіт учасників програми у рамках досягнення поставлених завдань, про досягнуті показники, фактичні об'єми фінансування і витрат на реалізацію програми, а також узагальнений висновок про підсумкові результати і загальну оцінку ефективності виконання програми.

9. У разі невиконання усіх заходів, передбачених програмою, або порушення термінів такого виконання, виконавець або профільний виконавчий орган ради готує доповідну записку з вказівкою причин порушення термінів такого виконання, терміну, на який необхідно продовжити виконання програми, і додає її до проекту рішення селищної ради про продовження терміну виконання програми або внесення зміни до програми.

10. Рішення ради про зняття з контролю раніше прийнятого рішення ради або окремої його частини як виконаного приймається в загальному порядку і оформляється відповідним рішенням ради.

 

Стаття 30. Планування, підготовка, перегляд, прийняття і відстежування результативності регуляторних актів ради

1. Регуляторна діяльність ради здійснюється відповідно до Закону України "Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Регуляторний акт - це:

- прийняте радою рішення, яке або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між радою і суб'єктами господарювання.

- інший офіційний письмовий документ ради, який встановлює, змінює або відміняє норми права, застосовується неодноразово і відносно невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між радою і суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань з питань законності, депутатської діяльності та етики (далі - відповідальна комісія).

4. План діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік розробляється в порядку, передбаченому даним Регламентом, і підлягає затвердженню радою не пізніше 15 грудня поточного року, у рамках підготовки і затвердження плану роботи ради.

У плані діяльності по підготовці проектів регуляторних актів повинні міститися назва проектів, мета їх прийняття, терміни підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розробку проектів регуляторних актів.

Якщо радою готується або розглядається проект регуляторного акту, не внесений в затверджений радою план діяльності по підготовці проектів регуляторних актів, рада зобов'язана внести відповідні зміни в план не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки цього проекту, або з дня внесення проекту на розгляд ради, але не пізніше ніж за день публікації цього проекту.

Затверджений план діяльності по підготовці проектів регуляторних актів і зміни до нього опубліковуються шляхом розміщення плану і змін до нього на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет не пізніше чим в десятиденний термін після їх затвердження.

5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності по підготовці проектів регуляторних актів на розгляд ради покладається на розробників проектів.

6. За кожним проектом регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статей 8 і 33 Закону України "Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до публікації проекту регуляторного акту з метою отримання зауважень і пропозицій.

7. Кожен проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом регуляторного впливу публікується з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань.

Для цього розробником проекту регуляторного акту публікується повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту з метою отримання зауважень і пропозицій шляхом його розміщення на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту повинне містити:

- короткий виклад змісту проекту;

- поштову і електронну, при її наявності, адресу розробника проекту і інших органів, в які можуть спрямовуватися зауваження і пропозиції;

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту і відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в мережі Інтернет, де опублікований або розміщений проект регуляторного акту і аналіз регуляторного впливу);

- інформацію про термін, впродовж якого приймаються зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань;

- інформацію про спосіб надання фізичними і юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень і пропозицій.

Термін, впродовж якого від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту і не може бути меншим одного місяця і більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту і відповідного аналізу регуляторного впливу.

8. Проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом регуляторного впливу опубліковується шляхом його розміщення на офіційній сторінці ради в мережі Інтернет не пізніше за п'ять робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

9. За рішенням ради або відповідальної постійної комісії:

- опубліковуються проекти регуляторних актів, не опубліковані до внесення їх на розгляд сесії ради;

- за необхідності повторно опубліковуються проекти регуляторних актів, опубліковані до внесення їх на розгляд сесії ради.

У разі публікації проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії функцію розробника проекту виконує орган, особа або група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлене в рішенні ради або відповідальної постійної комісії.

10. Зауваження і пропозиції за опублікованим проектом регуляторного акту, внесеним на розгляд сесії, подаються фізичними і юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту і в профільну постійну комісію ради.

11. Витрати, пов'язані з публікацією проектів регуляторних актів, фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

12. Кожен проект регуляторного акту, внесений на розгляд в раду, подається у відповідальну постійну комісію для вивчення і представлення висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 і 8 Закону України "Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

13. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту, розробленого без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про спрямування проекту регуляторного акту на доопрацювання органу або особі, що внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, селищного голови відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку відносно регуляторного впливу. В цьому випадку аналіз регуляторного впливу не готується.

14. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку відносно регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту, який разом з цим проектом і підписаним аналізом регуляторного впливу подається в уповноважений орган по здійсненню державної регуляторної політики для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій по вдосконаленню проекту відповідно до принципів державної регуляторний політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

15. Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, науковців і фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяця.

16. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акту при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновкувідносно регуляторного впливу цього проекту і пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 і 8 Закону України "Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

У випадках, визначених частиною другою статті 33 вказаного Закону, такі висновки готуються на підставі експертного висновку відносно регуляторного впливу і пропозицій уповноваженого органу.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акту супроводжувався при його внесенні, тільки у разі, якщо експертний висновок відносно регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії впродовж терміну, встановленого для його підготовки.

17. Висновки відповідальної постійної комісії і пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення профільній постійній комісії за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

18. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії докладає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 і 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії з їх обліку.

19. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений за наявності хоч б однієї з таких обставин :

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акту не був опублікований.

У разі виявлення однієї з цих обставин рада або селищний голова має право вжити передбачені законодавством заходи для усунення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону відмінити або призупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.

20. Регуляторні акти, прийняті радою, офіційно опубліковуються загальним відділом ради на офіційній сторінці ради в мережі Internet, а в друкованому засобі, визначеному радою, розміщується повідомлення про його прийняття з посиланням на місце розміщення повного тексту такого акту.

21. Виконання заходів по відстеженню результативності регуляторних актів, прийнятих радою, забезпечується виконавчими органами ради.

22. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня публікації цього звіту подається в профільну постійну комісію ради, відповідальну постійну комісію, розробникові проекту цього регуляторного акту.

23. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого радою на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акту.

24. Рада заслуховує щорічний звіт селищного голови про виконання державної регуляторної політики виконавчими органами ради.

Відповідальна постійна комісія готує і заздалегідь розглядає питання по звіту селищного голови про виконання державної регуляторної політики в частині, яка віднесена законом до компетенції постійних комісій ради.

Щорічні звіти селищного голови оприлюдняться шляхом їх розміщення на сайті ради в мережі Інтернет.

 

Стаття 31. Дія рішення ради в часі

1. Рішення ради без вказівки часу /строку/ його дії є чинним правовим актом до його відміни у встановленому законом порядку.

 

РОЗДІЛ VII. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

 

Стаття 32. Зміст документального забезпечення діяльності ради

1. На пленарних засіданнях ради ведеться протокол, в якому фіксуються хід проведення засідання ради, виступи депутатів і інших осіб, що беруть участь в засіданні, депутатські запити, що поступили, прийняті радою рішення, у тому числі по запитах депутатів, результати голосування.

2. До протоколу сесії додаються: рішення селищної ради, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії пропозиції і зауваження депутатів, довідки і висновки фахівців, передані у письмовій формі рахунковій комісії або головуючому на засіданні, а також відомість про реєстрацію депутатів, дані рахункової комісії про присутніх депутатів, результати голосування, список відсутніх депутатів, список запрошених, що брали участь в засіданнях, відомість про видачу бюлетенів для таємного голосування.

Після закінчення пленарного засідання оформлений протокол сесії підписує головуючий на пленарному засіданні.

3. Протоколи сесій зберігаються в загальному відділі ради впродовж усього терміну повноважень ради відповідного скликання, а потім передаються в державний архів для постійного зберігання.

4. Протоколи засідань комісій ради веде секретар комісії або виконувач його обов'язків, на якого покладена відповідальність за належне оформлення і збереження документації комісії.

5. Усі документи ради підлягають обов'язковій реєстрації в загальному відділі ради.

 

Стаття 33. Порядок оформлення копій рішень ради

1. Копії рішень ради видаються у встановленому законом порядку секретарем ради.

2. Копії рішень ради завіряються печаткою, яка ставиться замість підпису селищного голови.

 

 

 

 

Секретар ради Г.К. Лисицька